به پرورشی 20 خوش آمدید

دعا کنین بابام شهید بشه

دعا کنین بابام شهید بشه

گفت : " فقط دعا کنید پدرم شهید بشه!"  خشکم زد. گفتم دخترم این چه دعاییه؟    گفت: آخه بابام موجیه!        گفتم خوب انشاالله خوب میشه،   چرادعاکنم شهید بشه؟   آخه هروقت موج میگیردش و حال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو  و مادر و برادرم رو کتک میزنه!   امامش...