به پرورشی 20 خوش آمدید

آسیب شناسی سبک زندگی کنونی

آسیب شناسی سبک زندگی کنونی

آسیب شناسی سبک زندگی کنونی ما مقایسه سبک زندگی امروزین ما با گذشته  با تاکید بر دو محور امکانات زندگی و روش­های آموزشی تفاوت بسیار کرده و آسایش و آرامش و نیاز مبتنی بر این نوع سبک زندگی ما بیشتر غربی و برگرفته از فرهنگ غربی است که در رسانه ها تبلیغ می ...