به پرورشی 20 خوش آمدید

ابوالفضل

ابوالفضل

سری ششم داستان کوتاه ابوالفضل ... توی یکی از عملیات ها مجروح شده بود . برده بودنش به یکی از بیمارستانها حافظه اش رو از دست داده بود. کسی رو نمی شناخت ...